Att bo i bostadsrätt

En stor poäng med att bo i bostadsrätt är att man själv kan vara med och påverka sin boendemiljö. Genom att engagera sig i föreningen kan man vara med och sätta sin prägel på allt från blomsterrabatter till hemsidans utformning. Vår boendemiljö blir helt enkelt så bra som vi själva gör den.

Tänk på att visa hänsyn gentemot dina grannar vid exempelvis renoveringar, fester och utomhusaktiviteter. En bra hållpunkt är att det ska vara tyst mellan klockan 22 och 7.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrningar måste alltid godkännas av styrelsen. Annars riskerar man förverkansgrund för olovlig uthyrning. Uthyrning beviljas på begränsad tid om max två år och där giltiga skäl föreligger. Giltiga skäl är när man tillfälligt inte kan nyttja bostaden till exempel på grund av provboende med sambo eller jobb och utbildning på annan ort. From. 1 april 2017 kommer ansökningar hanteras via en särskild blankett gällande andrahandsuthyrningar. Denna fylls i, lämnas i styrelsens brevlåda och sedan avgörs ansökan på kommande styrelsemöte. Blanketten hittar ni här: ansökan om andrahandsuthyrning.

Observera att det räknas som andrahandsuthyrning även vid korta uthyrningar, privat eller via exempelvis Airbnb. Det är i lagens mening en andrahandsuthyrning så fort du själv inte bor i bostaden och någon annan nyttjar den, även om ingen betalning utgår. Styrelsen godkänner inte den här typen av korta andrahandsuthyrningar enligt prejudicerande dom i Hyresnämnden.

Medlemmar – Föreningsstämman
I korthet kan man säga att föreningen består av oss medlemmar. Det är vi som ska se till att den fungerar så som vi vill att den ska fungera. Som medlem är man alltid välkommen att komma med tankar och idéer till styrelsen eller arbetsgrupperna, se nedan.

För större frågor kan det vara lämpligt att skriva motioner till föreningsstämman, som går av stapeln en gång per år. Om du vill skriva en motion finns en mall att ladda ner i Word eller PDF-format. Alla medlemmar rekommenderas att vara med på föreningsstämman, för att informera sig om föreningen samt ha möjlighet att yttra sig i de frågor som diskuteras.

Styrelse
För att organisera arbetet med föreningen väljs en styrelse. Detta sker på föreningsstämman som äger rum på våren. Styrelsen ansvarar för föreningens skötsel och ekonomi. Alla är välkomna att söka sig till styrelsen. I Stadgarna anges hur föreningen ska sköta och bedriva sin verksamhet. HSB stöttar föreningens styrelse bland annat genom att utse en representant som deltar i styrelsearbetet och de har utformat broschyren HSB:s kod för bostadsrättsföreningar som ett riktmärke för hur arbetet ska bedrivas.

Valberedning
Valberedningens uppgift är att inför föreningsstämman förbereda ett förslag på nya styrelsemedlemmar vilket stämman sedan röstar om. Kontakta valberedningen om du vill vara med i styrelsen eller om du har förslag på någon som du tycker borde vara det. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.

Arbetsgrupper
I föreningen har vi också ett antal arbetsgrupper, som ansvarar för utformning och planering av underhåll. Dessa grupper arbetar med trädgård, hemsida, gym, fastighetens underhåll och trafikmiljö. Kontakta gärna arbetsgrupperna om du har idéer eller vill vara med. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.